Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


All-in-the-picture fotografie
Wadenoijenlaan 377

4006AH Tiel
Nederland
+31(0)6 29508165
info@all-in-the-picture.nl
KvK : 50330039
BTW nr.: NL002212464B57
 1. Definities
  1.1 De fotograaf: All-in-the-picture fotografie, tevens de
  gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
  1.2 De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de
  overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene
  voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf
  geleverd zal worden.
  1.4 Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant
  waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
  1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen
  All-in-the-picture Fotografie (hierna: de fotograaf) en de
  persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt
  (hierna: de klant).
  1.6 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
  1.7 Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.

 2. Toepassing
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
  rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
  2.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet
  voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien de fotograaf deze schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Offerte
  3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
  anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee
  werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te
  herroepen.
  3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14
  dagen na datum van verzending.
  3.3 Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
  3.4 Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotograaf. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 4. Vergoeding
  Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij
  (a) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare
  opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en
  vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de fotograaf in rekening gebracht, (b) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (c) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
 5. Aanvaarding van de opdracht
  5.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
  5.2 De fotograaf kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
 6. Uitvoering van de opdracht
  6.1 De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
  6.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een
  overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen
  technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  6.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
 7. Levering
  7.1 De fotograaf levert de foto’s in hoge resolutie jpegbestanden in digitaal formaat, in albumvorm of als afdruk. De fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
  7.2 De fotograaf hanteert geen standaard levertijd, getracht
  wordt binnen 3 weken de foto’s digitaal te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
  7.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 8. Betalingsvoorwaarden
  8.1 De fotograaf stuurt na afloop van de reportage een digitale factuur aan de klant met het door de klant verschuldigde bedrag.
  8.2 De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden
  controleren. Indien de klant niet binnen 3 werkdagen na
  factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
  8.3 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
  factuurdatum.
  8.4 Levering van foto’s of eventuele andere producten geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
  8.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt
  voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
 9. Verzuim
  9.1 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort
  geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor
  zijn rekening.
  9.2 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
  9.3 De klant verricht de aan de fotograaf verschuldigde
  betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens
  verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt.
 10. Prijzen
  Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 11. Cadeaubonnen
  11.1 Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
  11.2 All-in-the-picture Fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. 
  11.3 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
  11.4 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.
  11.5 De cadeaubon is inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden.
  11.6 Een cadeaubon is niet te combineren met eventuele acties.
 12. Bestellingen
  12.1 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in
  kleuren en helderheid van een product welke door derden is
  geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een
  fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
  12.2 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.
 13. Annulering
  13.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk
  annuleren.
  13.2 Bij annuleringen binnen 24 uur voor reportage aanvang is de fotograaf genoodzaakt het afgesproken reportage-bedrag bij de klant in rekening te brengen (exclusief album kosten).
  13.3 In het geval van een lifestyleshoot waarbij de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de fotograaf in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.
 14. Klachten
  14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen
  uiterlijk binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te
  worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde
  producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst
  schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
  14.2 Klachten die binnenkomen na de termijn vermeld onder punt 14.1 worden niet in behandeling genomen.
  14.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
  14.4 De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn
  alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.
 15. Auteursrecht
  15.1 De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle
  foto’s.
  15.2 De klant geeft, tenzij uitdrukkelijk vooraf door
  de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst, de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
  15.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te
  gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
  15.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect.) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
  15.5 De digitale bestanden geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
  15.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden
  opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke
  schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
  15.7 Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade, met een minimum van €250,00.
 16. Portretrecht
  16.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te
  gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven onder punt 15.2 (Auteursrecht).
  16.2 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 17. Aansprakelijkheid
  De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 18. Wijziging van de algemene voorwaarden en informatie op de website
  18.1 De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  18.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.
  18.3 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de (toekomstige) website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.